De Juiste Zorg op de Juiste Plek

26-01-2021

Gezondheid

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Samenwerkingsverband officieel ondertekend door 10 (wijk)organisaties

Gezinnen in de Schilderswijk met multiproblematiek ontvangen té vaak niet de juiste zorg en ondersteuning. De drempel om hulp te vragen is, om allerlei redenen, veelal te hoog. Het leveren van passende en tijdige hulp, die aansluit bij de behoefte van de gezinnen in de Schilderswijk is daarom van belang. Zodat moeilijk bereikbare gezinnen tijdig de ondersteuning en/of intensievere zorg ontvangen die ze nodig hebben.

Hoe kunnen zowel formele als informele hulpbieders in de wijk daar een bijdrage aan leveren? Buurtcentrum de Mussen is voor het project De Schilderswijk Moeders met deze vraag aan de slag gegaan, samen met de volgende hulpverlenende organisaties: CJCIndigoElla Verloskundige ZorgMee ZHNParnassiaSensa ZorgSTEK, WMO, SHG en Zr. Mina Thuiszorg. Het huidige hulp aanbod in de wijk is al jaren versnipperd doordat de meeste hulpbieders naast elkaar werken in plaats van mét elkaar. De gezamenlijke wens om met elkaar tot een passende ondersteuning te komen van gezinnen in de Schilderswijk was groot.

Projectgroep

Met behulp van een startimpuls vanuit ZonMW en Interreg / Ensure is er in september 2019 een projectgroep opgericht om tot concrete samenwerkingsafspraken te komen met als doel: het bieden van de juiste zorg op de juiste plek aan gezinnen in de Schilderswijk. Met elkaar zijn we over drie thema’s in gesprek gegaan: multiproblematiek en gezondheid, opvoeden en opgroeien in de wijk + toegang tot hulpverlening. Met als resultaat: concrete afspraken ter verbetering van de hulp aan gezinnen in de Schilderswijk.

Officiële ondertekening

Op donderdag 21 januari zijn de samenwerkingsafspraken tussen de partners getekend op een feestelijke digitale bijeenkomst.

Een eerste, maar belangrijke stap om gezamenlijk te komen tot tijdige, juiste zorg op de juiste plek!